תקנון  למשתמשי האתר Yohanan Haas לימודי נדל”ן

אתר האינטרנט yoas.co.il של יוחנן אס לימודי נדל”ן. נמצא בבעלות יוחנן אס ת.ז 022650733 הבעלים והמפעיל של האתר.

הסכם תנאי שימוש

 1. השימוש באתר האינטרנט co.il הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין יוחנן אס לימודי נדל”ן. והסכמה בלתי מסויגת מצדו לתנאים אלה. על כן, לא תשמע כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד יוחנן אס לימודי נדל”ן  ו/או מי מטעמה ככל שלא תפעל בהתאם לתנאים אלו. תנאי שימוש אלו חלים על כל המשתמשים באתר.

     התנאים להלן מנוסחים בלשון זכר, לצורך הנוחות בלבד, אולם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

פרטיות המשתמש

 1. חלק מהשירותים באתר כרוכים בהרשמה והזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי החיבור של האחר ולא לאפשר לצד ג’ לעשות שימוש בפרטי החיבור שלך. במקרה של אובדן פרט מפרטי הזיהוי ו/או שעלה חשש שנעשה שימוש בחשבונך שלא על ידך הנך נידרש לעדכן את החברה באופן מידי.
 2. הנך אחראי באופן מלא לחיסיון פרטי הזיהוי שלך, המשמשים את החברה לזיהוי ווידוא המשתמש באתר, וכפועל יוצא מכך הנך אחראי לכל פעולה שתבוצע באמצעות פרטי החיבור שלך לרבות פעולות שבוצעו על ידי צד שלישי בניגוד להרשאה, אלא אם הודעת על כך לחברה מיד כשנודע לך הדבר והחל מזמן סביר לאחר קבלת הודעה בחברה.
 3. החברה שומרת על זכותה לחסום את הגישה לשירותים השונים בכל מועד לאחר ההרשמה בין היתר במקרים בהם נעשה שימוש בניגוד לחוק ו/או לתנאי השימוש באתר.
 4. בעת רישום פרטיך באתר הנך מצהיר כי הפרטים הנמסרים על ידך נכונים ומלאים. מסירת פרטיך שגויים, כוזבים או שאינם עדכניים יתכן ותהווה עבירה פלילית. במקרה של מסירת פרטים שאינם נכונים שמורות לחברה מלוא זכויותיה, לרבות ביטול ההתקשרות ללא השבה ונקיטת הליכים משפטים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם לחברה כתוצאה ממסירת פרטים אלו.
 5. יצוין, כי יתכן ובמהלך קליטת הפרטים שתמסור בעת רישומך לאתר או לשירותו יפלו שגיאות או אי דיוקים, בין אם כתוצאה מרישום שגוי על ידך ובין אם כתוצאה מקליטה שגויה במערכת המחשב. אשר על כן, הנך מתבקש להודיע לחברה על כל שגיאה כאמור ולהקפיד על רישום מדויק של הפרטים. כמו כן, בעת רישומך לאתר הנך מוותר על כל דרישה או תביעה על נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מרישום שגוי כאמור.

זכויות יוצרים וסוד מסחרי

 1. מאגר הנתונים וכל התכנים באתר זה מוגנים על ידי כל דין, לרבות חוקי זכויות יוצרים וחוק עוולות מסחריות, והם בבעלות יוחנן אס לימודי נדל”ן ע”ס 022650733  ושל כל צד אשר סיפק את הנתונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים, סימני השירות, וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילת האתר, שמורים ליוחנן אס לימודי נדל”ן .
 2. אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לפרסם ו/או למסור ו/או לאפשר לצד שלישי להשתמש בכל חלק מן האתר ו/או תכניו המתפרסמים לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי ו/או בניגוד לאיסורי השימוש המפורטים לעיל. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר co.il בלוחות מודעות כלשהם, באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכיו”ב.
 3. ניתן, בכפוף לתנאים והתניות, להדפיס או לשמור בכל דרך אחרת דפים בודדים לשימוש פרטי. עם זאת, לא ניתן לשנות, לפרסם, לתקן, או לאחד עם נתונים אחרים, רישומי רכוש ו/או נתונים המתפרסמים באתר, בשלמותם או בחלקם.
 4. חל איסור לבצע פעולה של “גירוד במסך”, “גירוד באתר” וכל פעולה אחרת שנועדה לאסוף, לאחסן או לארגן מחדש נתונים בדפי המיוצר או להציג באתרי האינטרנט ו/או בכל פלטפורמה אחרת. כמו כן, אין להציג תכנים בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר, קובץ סרוק או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים ומידע כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
 5. האתר co.il ו/או מספקיו לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר yoas.co.il ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האתר yoas.co.il או מספקיו בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מכך.

סימנים מסחריים

 1. הסמלים שבאתר הם כולם סימני הסמכה רשומים בבעלות החברה יוחנן אס לימודי נדל”ן והם משמשים לצורך זיהוי שירותי נדל”ן. סימני מסחר אחרים הנמצאים בשימוש באתר האינטרנט עשויים להיות בבעלות לוחות נדל”ן וצדדים שלישיים אחרים. כל פרט הכלול באתר זה לא מעניק לכל משתמש זכות או רישיון לשימוש באיזה מזכויות הקניין הרוחני של החברה ומבלי לגרוע מכלליות האמור בכל פטנט, זכויות יוצרים, סימן מסחר, סימן שירות או שם מסחר המוצג באתר זה ללא רשות מפורשת של הבעלים.

חבות ואחריות הצהרה

 1. האתר yoas,co.ilו/או מספקיו לא יהיו אחראיים לכל נזקים ישירים, מקריים, תוצאים או עקיפים הנובעים מגישה או שימוש באתר זה. החברה ו/או מנהליה, עובדיה ופועליה מכוחה, בשמה ומטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה, או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של החברה ו/או של עובדיה ו/או של פועליה בשמה ומטעמה.
 2. מובהר בזאת כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על המידע הניתן במסגרת השירות מבלי לוודא את נכונות המידע הניתן במסגרת השירות אצל הגורמים המוסמכים למוסרו, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.
 3. החברה אינה אחראית לתוכנם של קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים אשר יופיעו באתר, לרבות קישורים שיופיעו במסגרת מודעות פרסומות. פרסום הקישורים אינו מעיד על אמינות ואיכות תוכן השירותים המוצעים באתר המקושר. קיום הקישור באתר הינו לצורך ידוע על קיומו בלבד ולא על מנת להמליץ שימוש בו. במידה שנתקלת בקישור לאתר אשר יש בו הפרת חוק ו/או ביצוע עוולה הנך מתבקש ליידע את החברה על כך, על מנת שתוכל לבחון את המקרה ובמידת הצורך להסיר את הקישור מן האתר.
 4. החברה אינה מתחייבת כי האתר והשירותים יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, חפים מכל וירוסים, פגמים או הגבלות תוכנה אחרות, וכן כי היא תתקן כל תקלה או פגם באתר והך מוותר על כל דרישה או תביעה הכרוכה בזמינות האתר או השירות.

אבטחת מידע

 1. החברה נוקטת בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המנוי. כל ניסיון לחדור או לפרוץ לאתר ו/או למאגרי המידע של החברה מהווה עבירה פלילית על החוק. עם זאת החברה אינה יכולה להבטיח, כי גורמים אלו או אחרים לא יצליחו לחדור למחשביה ואין ביכולתה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי, הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.

פרטיות תשלומים  וביטולים

 1. האתר co.il מקיים מדיניות הפרטיות באינטרנט כדי להגן על המידע האישי שלך. האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, וזאת על מנת להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
 2. בעת מסירת פרטים אישיים ובמהלך שימושך בשירותי שיווק הנדל”ן באתר זה, הנך מאשר לחברה ולמתווך המנוי במערכתl יוחנן אס לימודי נדלן .לתקשר איתך באופן נרחב בכל אמצעי התקשורת, בהצעות ומידע פרסומי הקשור לשירותי החברה ולמוצרים המשווקים באמצעותה. כמו כן, הסוכן יכול להשתמש בכתובת הדוא”ל או מספר הטלפון שלך ובמידע שאתה שולח לו, הכל כדי לספק לך הצעות שיווק ושירות מקצועי במאמציך ללמוד נדל”ן ולהפוך למקצוען .. באם אינך מעוניין בפניות החברה ו/או הסוכן בכלל או באמצעות אמצעי תקשורת ספציפי בפרט, הנך נדרש להודיע על כך לחברה באחד מדרכי התקשרות המפורטים באתר.
 3. כל רכישה במתבצעת באתר תהיה על פי מיניות הרכש  בחברה ועל פי תנאי התשלום הפורטים בדף התשלום . לכל רכישת קורס  ישנו דף רישום המאשר כי דמי ההרשמה לקורס  בסך . 300 ₪ לא יוחזרו .
 4. כמו כן כל הנרשם לקורס והודיע על  ביטולו של הקורס  טרם  החל  . יוחזר  לו  מלוא  כספו  ל כולל 300 ₪  רישום  שלט  יחזרו  בכל מקרה  וזאת תוך 14 ימים  מבקשתו לביטול והחזר , כל ביטול  יעשה בכתב מול  החברה ויקבל אישור ביטול . תוך 14 ימים מביטול הקורס  יוחזר כספו של התלמיד במלואו בניכוי דמי ההרשמה .
 5. כל ביטול לאחר פתיחת קורס יזוכה  במחיר  הקורס  לשימוש  במוצרי החברה או לשימוש  בקורס חוזר  כמו יש לתלמיד  זכות להעביר  בתשלום או לא את הזיכוי לתלמיד אחר .
 6. בכל ביטול של סדנא  יוחזר  התשלום המלא כולל  דמי ההרשמה  ובתנאי  שלא  בוטל  טרם  התחיל . במידה  ותאריך תחילת  הסדנא  עבר. לא יוחזרו דמי הסדנא אלא  יימסר זיכוי .
 7. במקרים חריגים שיאושרו על ידי  מנכל  יוחנן אס , יוחזרו דמי התשלום  גם לאחר מועד תחילת הקורס בקיזוז ימי הלימוד .

מהדורות

 1. החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש באתר ובלבד שתפרסם הודעה בנידון לפחות 15 ימים טרם השינוי. על ידי עדכון ופרסום באתר או בכל דרך אחרת ראויה וטובה לדעתה של החברה. שנבחר שתראה לנו ראויה וטובה .

 צור קשר

בנושא פניות, שאלות או הערות בנוגע לאתר ובכל נושא אחר אנא פנו אלינו בכתובת:  yoas.co.il@gmail.com